Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Q4-resultater fra Webstep: Styrket kapasitet og økt omsetning

Oslo 12. februar 2020: Webstep ASA rapporterer om en inntektsøkning i fjerde kvartal på 0,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningsveksten fra økt bemanning og høyere timepriser ble utlignet av lavere inntekter fra underleverandører og noe lavere belegg sammenlignet med 2018. Webstep har iverksatt en rekke tiltak for å øke veksten, og noen av disse tiltakene har påvirket EBITDA-marginen i fjerde kvartal. Den sterke finansielle stillingen og gode markedsutsikter understøtter et forslag om utbytte på 1,60 kroner per aksje.

Godt posisjonert

Webstep hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på 176,8 millioner kroner, opp 0,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økt antall ansatte og bedre timepriser styrket inntektssiden, mens lavere inntekter fra underleverandører påvirket inntektssiden negativt. For året under ett ble inntektene redusert med 0,4 prosent sammenlignet med 2018, og endte på 660,5 millioner kroner, noe som reflekterer situasjonen med færre ansatte og sterk konkurranse i rekrutteringsmarkedet.

– Webstep er godt posisjonert for å øke sine markedsandeler fremover. Vi nyter godt av en sterk posisjon i et marked som vokser, og går inn i 2020 med en solid ordrebok. Vår strategiske plattform og tiltakene for å styrke veksten begynner å vise resultater, og vi forventer at antallet ansatte vil fortsette å øke i første kvartal 2020, sier Arne Norheim, konsernsjef i Webstep.

Vekstambisjonen er uendret

EBITDA (driftsresultat før avskrivinger) for fjerde kvartal ble på 12,0 millioner kroner, ned fra 17,5 millioner i samme kvartal i 2018. EBITDA i fjerde kvartal ble påvirket av kostnader forbundet med strategiske tiltak som er med på å styrke selskapets plattform for vekst. Organisasjonen er styrket med tanke på fremtidig vekst gjennom viktige ansettelser innenfor kommunikasjon, finans, salg og rekruttering.

– Vår langsiktige målsetting om å ligge over markedsgjennomsnittet hva gjelder inntektsvekst og EBITDA-margin forblir uendret. De strategiske grepene vi har iverksatt vil styrke vår kapasitet og legge grunnlaget for ny vekst, sier Arne Norheim.

God finansiell stilling

EBITDA-marginen var på 6,8 prosent i fjerde kvartal mot 10,0 prosent i fjerde kvartal 2018. For året samlet var EBITDA-marginen 9,1 prosent mot 11,9 prosent i 2018.

Resultat etter skatt for fjerde kvartal ble på 5,2 millioner kroner, sammenlignet med 11,8 millioner for samme periode i 2018. Resultat etter skatt for regnskapsåret 2019 ble på 36,1 millioner kroner mot 56,2 millioner i 2018.

Konsernet har en god finansiell stilling, og per 31. desember var egenkapitalen på 371,6 millioner kroner mot 376,6 millioner ved utgangen av 2018. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 66 prosent mot 70 prosent ved årsslutt 2018. Netto kontantstrøm fra drift i fjerde kvartal var 18,6 millioner kroner mens den var 68,1 millioner i fjerde kvartal 2018. Netto kontantstrøm for regnskapsåret 2019 var 41,8 millioner kroner mot 91,9 millioner for 2018. Bankinnskudd og kontantekvivalenter per 31. desember var 25,5 millioner kroner i 2019 og 33,5 millioner i 2018.

Basert på Websteps solide finansielle stilling og gode utsikter har styret foreslått et utbytte på 1,60 kroner per aksje, noe som utgjør 118 prosent av resultat etter skatt for Webstep-konsernet i 2019.

Arne Norheim

– Vi nyter godt av en sterk posisjon i et marked som vokser, og går inn i 2020 med en solid ordrebok, sier administrerende direktør i Webstep ASA, Arne Norheim.

Relatert / Kontaktpersoner