Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

I Webstep arbeider vi sammen med mer enn 200 kunder på tvers av bransjer og sektorer. Sammen sikrer vi kraftforsyning, effektiv flybooking, nyskapende mobilbanker og effektive skyløsninger. Vi sørger for økt forretningsverdi fra data og vi utvikler digitaliserte helsetjenester og støtte for vitale samfunnsfunksjoner. Og veldig mye mer. Vi har mange historier å fortelle.

Vi hjelper kundene våre med å skape og forbedre digitale tjenester og produkter. Vi er brobyggeren mellom teknologi og forretning, finner muligheter og bidrar til å realisere dem. Vi forstår byggeklossene og kan ta deg med inn i nye teknologiske mulighetsrom – som IoT, Machine Learning, Data Science og robotisering. Vi er Hands-On og har vært ute en vinternatt før. Det former identiteten vår.

Vi ser at dyktige folk får jobben gjort på kortere tid med høyere kvalitet. Det er lønnsomt for alle parter. Derfor er Webstep et selskap for og med seniorkonsulenter. Vi ansetter bare svært dyktige og erfarne medarbeidere. Like viktig er personlige egenskaper som gjør at vi passer inn hos kundene våre. Det skal være enkelt og ukomplisert å samarbeide med oss.

Webstep Om oss
 • 2000
  Året Webstep ble etablert
 • 10
  Avdelinger i Norge og Sverige
 • 11
  Konsulentenes antall års arbeidserfaring i snitt
 • 11
  År på topp 10 i Great Place to Work
 • 16
  Nasjonaliteter representert
 • 250
  Antall kunder, gjennomsnitt per år
 • 661
  Omsetning (MNOK) 2019
 • 2017
  OSE børsnotert siden

Ledelsen - Norge

Visjon og verdier

Visjonen vår er enkel: Vi utvikler morgendagen.

Vi er her for å skape verdifullt samarbeid mellom mennesker og teknologi, over alt – i hverdagen, i virksomhetene og i samfunnet. Verdiene våre former hvem vi er: Dyktig. Ukomplisert. Nytenkende. Generøs. 

Dyktig betyr at vi skal være i front faglig, at vi er opptatt av kvalitet og er kunnskapsrik, dedikert, troverdig og profesjonell.

Ukomplisert står for imøtekommende, åpen og ærlig. Vi tilpasser oss situasjoner og er konstruktiv, ubyråkratisk og løsningsorientert. Vi spiller sammen og har et stort hjerte for ukompliserte løsninger på alt som oppleves komplisert.

Nytenkende betyr at vi er framtidsorientert, vidsynt og utforskende. Uredd, nysgjerrig og leken, om du vil. Vi tør å stille spørsmål og vi utfordrer, for å utvikle. Vi tar initiativ, ser muligheter og er positivt nysgjerrige.

Generøs betyr at vi strekker oss langt, deler med andre og byr på oss selv. Vi lytter, har ekte interesse, vi er hjelpsom, tolerant og vil andre vel.

Samfunnsansvar

Webstep opererer i Norge og Sverige, vi har om lag 400 ansatte, svært mange av dem med ektefeller og barn. Vi er godt forankret i byene vi er en del av, og har profesjonelle relasjoner inn i sektorer, bransjer, interesseorganisasjoner, partnerskap og samfunn. Relasjonene er bygget på ærlighet, skikkelighet og tillit, og på evne til å ta vare på og hensyn til.

Tjenestene vi leverer hjelper mange, har stor forretnings- og samfunnsmessig betydning. De er viktige byggesteiner i næringslivet, for offentlige nøkkelinstitusjoner og i samfunnet. Presis kunnskap og kunnskapsutvikling er viktig for oss, og vår vilje til å dele er en helt vesentlig del av vår forretningsfilosofi, vår visjon og våre verdier. Alt dette er med og danner grunninnstillinger avgjørende for vårt omdømme og er derfor også avgjørende for hvordan vi definerer og ivaretar vårt samfunnsansvar.

Våre relasjoner til medarbeidere og deres familier, kunder og kunders kunder, leverandører og partnere, fysiske kontormiljøer, lokalsamfunn og storsamfunn, er vesentlig for at vi skal lykkes. Først og sist i denne rekken står selskapets eiere og styre. Disse relasjonene definerer våre innsatsområder og vårt samfunnsansvar.

Våre medarbeidere

I våre arbeidsavtaler og retningslinjer for ansatte stilles det strenge etiske krav, krav til informasjonssikkerhet og krav til vår økonomiske og praktiske forretningsførsel, både som selskap og som enkeltansatte. Enhver form for korrupsjon er uakseptabel og gaver både fra og til selskapets ansatte skal ikke skje ut over vanlig og høflig oppmerksomhet.

Vår personalfunksjon

Personalansvaret i Webstep følger den leder som har ansvar for kunden den enkelte konsulent arbeider for. Dialogen er hyppig og tett, og uavhengige medarbeiderundersøkelser viser at den er god. I vårt HMS- og vernetjeneste-system er det tilrettelagt for varsling og anonym tilbakemelding om alle former for kritikkverdige, farlige, uetiske eller andre forhold den ansatte finner relevant å rapportere.

Tillitsbasert ledelse

Det skal være godt å være ansatt i Webstep. Vi tror at medarbeidere fungerer best hvis vi de møtes med tillit, tilbys medbestemmelse og gis frihet til å ta ansvar og treffe modne beslutninger til beste for seg selv og selskapet.

Webstep er kjent for vårt gode arbeidsmiljø, målt gjennom gjennom medarbeideres tillit til sine ledere, hvorvidt de er stolte av arbeidet sitt og føler fellesskap med sine kolleger. Våre resultater i Great Place to Work har vært i toppsjiktet i mer enn et tiår, sammenhengende.

Det legges betydelig innsats i å ta vare på og videreutvikle vårt sosiale og faglige miljø. I dette ligger også et felles ansvar for å ta avstand fra og adressere alle former for diskriminering, blant annet som følge av religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet og funksjonshemming.

Familie- / jobbalanse

En sunn familie- / jobb-balanse er hellig i Webstep. Webstep er et familieorientert selskap. Dette viser seg gjennom involvering av våre familier i selskapets arrangementer, trygt innenfor rammer som lov og regler setter. Vår familieorientering viser seg også i friheten den ansatte har til selv å styre sin arbeidstid i lys av familiebehov og familiesituasjoner.

Kundene våre og deres kunder, leverandører og partnere

Websteps antikorrupsjonspolicy og strenge krav til sikker håndtering av informasjon er sentrale elementer i relasjonen vår til kunder, leverandører og partnere. Vårt forhold til samfunnsansvar kommer også til uttrykk gjennom hvilke oppdrag vi tar og hva vi bidrar til å realisere.

Webstep er aktiv på offentlige rammeavtaler og bidrar til å sikre kompetanse og kvalitet til realisering av viktige samfunnsoppgaver, blant annet innen helse, samferdsel, toll- og avgift, og innen revisjon, kraft, pensjon og justis.

Innen privat næringsliv dekker vi de fleste sektorer og bidrar til kompetanse og kapasitet til sentrale aktører for eksempel i matvaredistribusjon, bank- og finansinstitusjoner, olje- og offshoreoperasjoner, kraft og energi, og til telecom og produktselskaper i software-industrien.

Før etablering av nye kunderelasjoner vurderer vi om deres rennommé, forretningsidé, underleverandørpolicy og opplevde forretningsførsel er i overenstemmelse med våre etiske og forretningsmessige standarder.

Fysiske kontormiljøer, lokalsamfunn og storsamfunnet

Webstep er en desentralisert organisasjon og om lag 90% av våre medarbeidere arbeider på fulltid ute hos kunde. Våre kontorer er størrelsesmessig relativt små, og vi leier i veldrevne forretningsbygg med forsvarlig håndtering på områder som for eksempel energi, miljø og avfall.

Vi er opptatt av miljøaspekter ved driften. I dette ligger at vi sørger for husleieavtaler og infrastruktur som er energieffektiv og at vi driver forsvarlig avfallshåndtering. Webstep er også en tung bruker av elektronisk samhandling som muliggjør mest mulig begrenset reisevirksomhet. I dette ligger også at vi baserer arbeidet vårt på webbaserte kommunikasjons- og videoløsninger.  Vi er også opptatt av å drive en sunn innkjøpspolitikk.

Webstep har lokal tilstedeværelse, et prisbelønnet arbeidsmiljø og en aktiv familiepolitikk. Vi oppfordrer våre ansatte til å bruke denne friheten slik at de kan ta tillitsverv og gjøre en innsats i sine lokalsamfunn, enten dette er i frivillige organisasjoner, i barn og unges lag og foreninger eller som foreldrerepresentanter på skole.

Webstep har også systematisk gitt pengegave til veldedige formål i stedet for eksempelvis symbolske juleoppmerksomheter til kunder og forbindelser.

Selskapets eiere

Webstep er et veldrevet og solid selskap med godt renommé, god inntjening og gode økonomiske resultater. Vi har et godt arbeidsmiljø med svært godt fornøyde medarbeidere som får en betydelig del av selskapets verdiskaping. Vi mener at våre beskrevne policies, holdninger og verdier er en betydelig årsak til dette. I sum kommer dette også våre eiere til gode.

Vår historie

Webstep er historien om redefinerte spilleregler, håndplukkede medarbeidere og et kompromissløst fokus på solid utdannelse, riktig erfaring og velutviklede sosiale antenner.

Resultatet er et “stort lite selskap” – stort gjennom mange og dyktige ansatte og stor leveransekraft, lite gjennom nære, lokale enheter, skreddersydd for sine markeder og med et unikt arbeidmiljø og kultur.

Webstep er skreddersydd for digitalisering, fornøyde kunder og stolte konsulenter. Som kjenner at de har kommet hjem.

Her er historien vår på 1 – 2 – 3

 • Gründertid 2000-2003

  De første årene fokuserte Webstep på å bygge og trimme et nyskapende, smidig og effektivt IT-konsulentselskap rundt flinke konsulenter. Tanken var at et selskap skarpt definert for seniorkonsulenter ville lykkes i hard rekrutteringskonkurranse mot andre og ville gi kundene trygg tilgang på topp kompetanse. Et konsept for godt faglig miljø og gjenkjøpende kunder ville kunne å gjenskape suksessen mange steder. Det virket.

  Driftsmodellen var på plass og velprøvd allerede i 2003. Selskapet vokste og resultatene var gode. Fokus var stilt skarpt på salg og kunderådgivning, markedsarbeid og konsulent- og kundeoppfølging. Tiden var kommet for å sjøsette konseptet i andre byer.

   

 • Knoppskyting fra 2004

  Fra 2004 til 2006 ble Webstep etablert i flere byer, først i Oslo, deretter raskt i Stavanger og Trondheim de neste årene. Webstepmodellen ble gjenskapt og satt i arbeid. I perioden fra 2007 til 2010 ble Oslo delt inn i det som nå er fire avdelinger ut fra ulike teknologi- og markedsområder. Avdelinger for Java- og .Net-teknologi var først ut, deretter kom etablering av enheter også for Business Intelligence og prosjekt- og testledelse.

  I Sverige ble Webstep-operasjoner etablert i Stockholm og Malmö gjennom kjøp av selskapet Diversify i 2012, navneendret til Webstep i 2015. I Bergen ble avdeling for Business Intelligence etablert i 2013. En utviklingsavdeling i Kristiansand så dagens lys i 2014.

 • Digitaliserte tider fra 2015

  Vi lever i en perfekt tid for sånne som oss. Digitisering, digitalisering og digital transformasjon skyller inn over alt. Byggeklossene, erfaringen og evnen til å fange opp og sette i arbeid alt nytt, er på plass i Webstep i stort monn. Vår force er at vi kan korte ned veien fra teknologisk mulighet til forretningsmessig realitet for kundene våre. Vi lever i – og med – utviklingen i de teknologiske mulighetene. 

  I 2015 valgte vi ut Internet of Things som satsningsområde på tvers. Vi var early starters nå som i starten. Vår Hands On teknologikompetanse, domenekunnskap og nærhet til kunder skaper muligheter. Fra 2019 videreførte vi derfor IoT-satsningen i avdeling for løsninger – Solutions. Våre egne operative fageksperter og rådgivere skaper grobunn for å levere stadig mer til våre kunder. Gjennom Solutions tilgjengeliggjøres hele team og muligheten for nøkkelferdige løsninger.  Vi er i digitaliseringens tidsalder og Webstep er satt opp for det som kommer.