Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

I Webstep arbeider vi sammen med mer enn 200 kunder på tvers av bransjer og sektorer. Sammen sikrer vi kraftforsyning, effektiv flybooking, nyskapende mobilbanker og effektive skyløsninger. Vi sørger for økt forretningsverdi fra data og vi utvikler digitaliserte helsetjenester og støtte for vitale samfunnsfunksjoner. Og veldig mye mer. Vi har mange historier å fortelle.

Vi hjelper kundene våre med å skape og forbedre digitale tjenester og produkter. Vi er brobyggeren mellom teknologi og forretning, finner muligheter og bidrar til å realisere dem. Vi forstår byggeklossene og kan ta deg med inn i nye teknologiske mulighetsrom – som IoT, Machine Learning, Data Science og robotisering. Vi er Hands-On og har vært ute en vinternatt før. Det former identiteten vår.

Vi ser at dyktige folk får jobben gjort på kortere tid med høyere kvalitet. Det er lønnsomt for alle parter. Derfor er Webstep et selskap for og med seniorkonsulenter. Vi ansetter bare svært dyktige og erfarne medarbeidere. Like viktig er personlige egenskaper som gjør at vi passer inn hos kundene våre. Det skal være enkelt og ukomplisert å samarbeide med oss.

Webstep Om oss
 • 2000
  Året Webstep ble etablert
 • 10
  Avdelinger i Norge og Sverige
 • 11
  Konsulentenes antall års arbeidserfaring i snitt
 • 11
  År på topp 10 i Great Place to Work
 • 16
  Nasjonaliteter representert
 • 250
  Antall kunder, gjennomsnitt per år
 • 663
  Omsetning (MNOK) 2018
 • 2017
  OSE børsnotert siden

Webstep - Konsernstyret

Møt våre styremedlemmer i Webstep ASA:

Klaus-Anders Nysten, styreleder (1966) er CEO i Hoist Finance, og har CEO-erfaring fra Lindorff Group, Entra Eiendom ASA, Storebrand Bank ASA, og som CFO i Statoil Fuel & Retail ASA. Han er master i Business Administration fra NHH, og uteksaminert fra Sjøkrigsskolen.

Klaus-Anders Nysteen er et uavhengig styremedlem. Per 31.12.2017 eier han 20 408 aksjer i Webstep ASA gjennom Nysteen Invest AS.

Trond K Johannessen, styremedlem (1972) er siden 2017 konsernsjef i Embron Group AS som er en del av J.C. Broch-konsernet. Med om lag 24% eierandel (per 5.10.2019) er J.C. Broch-konsernet største eier i Webstep ASA

Johannessen har tidligere vært CEO i Hatteland Display AS og Konserndirektør i Tomra Systems ASA. I tillegg har han vært styreleder i teknologiselskapene Enoro AS og Projectiondesign AS. Johannessen er siviløkonom fra NHH.

Bjørn Ivar Danielsen, styremedlem
(1948) har ledet selskapet styre fra 2012-2017, og har 25 års internasjonal ledererfaring fra Accenture i Norge, der han var CEO fra 1993 til 2002. Bjørn Ivar Danielsen leder og sitter i styret i flere selskaper, og har en mastergrad i økonomi fra NTNU. Bjørn Ivar Danielsen er et uavhengig styremedlem. Han eier ikke aksjer i selskapet per 31.12.2017.

Siw Ødegaard, styremedlem
(1966) har allsidig erfaring som CFO i Virtualworks Groups AS og LINK Mobility Group ASA, i sistnevnte har hun også bakgrunn og erfaring som Vice President M&A og Investor Relations. Siw Ødegaard har en BA-grad fra University of London, og fra Master of Management programmet ved Handelshøyskolen BI. Siw Ødegaard er et uavhengig styremedlem. Hun eier ikke aksjer i selskapet per 31.12.2017.

Toril Nag, styremedlem (1964) har bred styrebakgrunn fra IT- og telekombransjen, hun er konserndirektør i Lysekonsernet og CEO for Lyse Fiberinvest AS. Toril Nag har videre bred ledererfaring fra IT- og telekomselskaper og fra bank og finans. Hennes styrebakgrunn omfatter blant annet styremedlem-roller innen tech, energi og R&D, deriblant Ambita AS, IKT Norge og Altibox AS. Torill Nag har mastergrad i Computer Science fra Universty of Stratchlyde – og lederutdanning fra Handelshøyskolen BI.

Toril Nag er et uavhengig styremedlem. Hun eier ikke aksjer i selskapet per 31.12.2017.

Visjon og verdier

Vår visjon er å realisere medarbeideres og kunders fulle potensial.

Dette er en offensiv og raus visjon som forplikter oss overfor kunder, partnere og oss selv. Aktivt arbeid med å realisere disse Webstep-verdiene skal bidra til dette:

Vi er ærlige og ukompliserte. Det betyr at det skal være godt å være ansatt og kunde hos oss. Vi arbeider for åpenhet, enkelhet og pålitelighet. Gjennom målrettet rekruttering, god rådgivning og solide leveranser skaper vi forutsetninger for at medarbeidere og kunder skal velge oss.

Vi er innovative og kompetente. Det betyr at vi skal møte en verden i forandring med et innovativt og forretningsorientert tankesett. Vi arbeider aktivt for å skape endring, forbedring og innovasjon hos oss og rundt oss.

Vi er engasjerte og kvalitetsbevisste. Det betyr at vi  har glede av å jobbe sammen med andre, og av å utvikle, bruke og dele kunnskap. Vi tar aktivt del i arbeidsmiljøene vi er en del av, og arbeider med strenge krav til egen ytelse og kvalitet.

Samfunnsansvar

Webstep opererer i Norge og Sverige, vi har om lag 400 ansatte, svært mange av dem med ektefeller og barn. Vi er godt forankret i byene vi er en del av, og har profesjonelle relasjoner inn i sektorer, bransjer, interesseorganisasjoner, partnerskap og samfunn. Relasjonene er bygget på ærlighet, skikkelighet og tillit, og på evne til å ta vare på og hensyn til.

Tjenestene vi leverer hjelper mange, har stor forretnings- og samfunnsmessig betydning. De er viktige byggesteiner i næringslivet, for offentlige nøkkelinstitusjoner og i samfunnet. Presis kunnskap og kunnskapsutvikling er viktig for oss, og vår vilje til å dele er en helt vesentlig del av vår forretningsfilosofi, vår visjon og våre verdier. Alt dette er med og danner grunninnstillinger avgjørende for vårt omdømme og er derfor også avgjørende for hvordan vi definerer og ivaretar vårt samfunnsansvar.

Våre relasjoner til medarbeidere og deres familier, kunder og kunders kunder, leverandører og partnere, fysiske kontormiljøer, lokalsamfunn og storsamfunn, er vesentlig for at vi skal lykkes. Først og sist i denne rekken står selskapets eiere og styre. Disse relasjonene definerer våre innsatsområder og vårt samfunnsansvar.

Våre medarbeidere

I våre arbeidsavtaler og retningslinjer for ansatte stilles det strenge etiske krav, krav til informasjonssikkerhet og krav til vår økonomiske og praktiske forretningsførsel, både som selskap og som enkeltansatte. Enhver form for korrupsjon er uakseptabel og gaver både fra og til selskapets ansatte skal ikke skje ut over vanlig og høflig oppmerksomhet.

Vår personalfunksjon

Personalansvaret i Webstep følger den leder som har ansvar for kunden den enkelte konsulent arbeider for. Dialogen er hyppig og tett, og uavhengige medarbeiderundersøkelser viser at den er god. I vårt HMS- og vernetjeneste-system er det tilrettelagt for varsling og anonym tilbakemelding om alle former for kritikkverdige, farlige, uetiske eller andre forhold den ansatte finner relevant å rapportere.

Tillitsbasert ledelse

Det skal være godt å være ansatt i Webstep. Vi tror at medarbeidere fungerer best hvis vi de møtes med tillit, tilbys medbestemmelse og gis frihet til å ta ansvar og treffe modne beslutninger til beste for seg selv og selskapet.

De ti siste årene har Webstep deltatt i Great Place to Work Institute sin internasjonalt velrenommerte arbeidsmiljø og -kulturanalyse, med tilhørende kåring av Norges Beste Arbeidsplasser. Undersøkelsen måler i hvilken grad medarbeidere har tillit til menneskene de arbeider for, er stolt av arbeidet de utfører og føler fellesskap med sine kolleger. Siden 2009 har Webstep vært på topp ti av de norske listene. De syv siste årene har vi vært på topp tre av den norske kåringen, først i klassen for mellomstore deretter for store virksomheter.

Det legges betydelig innsats i å ta vare på og videreutvikle vårt sosiale og faglige miljø. I dette ligger også et felles ansvar for å ta avstand fra og adressere alle former for diskriminering, blant annet som følge av religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet og funksjonshemming.

Familie- / jobbalanse

En sunn familie- / jobb-balanse er hellig i Webstep. Webstep er et familieorientert selskap. Dette viser seg gjennom involvering av våre familier i selskapets arrangementer, trygt innenfor rammer som lov og regler setter. Vår familieorientering viser seg også i friheten den ansatte har til selv å styre sin arbeidstid i lys av familiebehov og familiesituasjoner.

Kundene våre og deres kunder, leverandører og partnere

Websteps antikorrupsjonspolicy og strenge krav til sikker håndtering av informasjon er sentrale elementer i relasjonen vår til kunder, leverandører og partnere. Vårt forhold til samfunnsansvar kommer også til uttrykk gjennom hvilke oppdrag vi tar og hva vi bidrar til å realisere.

Webstep er aktiv på offentlige rammeavtaler og bidrar til å sikre kompetanse og kvalitet til realisering av viktige samfunnsoppgaver, blant annet innen helse, samferdsel, toll- og avgift, og innen revisjon, kraft, pensjon og justis.

Innen privat næringsliv dekker vi de fleste sektorer og bidrar til kompetanse og kapasitet til sentrale aktører for eksempel i matvaredistribusjon, bank- og finansinstitusjoner, olje- og offshoreoperasjoner, kraft og energi, og til telecom og produktselskaper i software-industrien.

Før etablering av nye kunderelasjoner vurderer vi om deres rennommé, forretningsidé, underleverandørpolicy og opplevde forretningsførsel er i overenstemmelse med våre etiske og forretningsmessige standarder.

Fysiske kontormiljøer, lokalsamfunn og storsamfunnet

Webstep er en desentralisert organisasjon og om lag 90% av våre medarbeidere arbeider på fulltid ute hos kunde. Våre kontorer er størrelsesmessig relativt små, og vi leier i veldrevne forretningsbygg med forsvarlig håndtering på områder som for eksempel energi, miljø og avfall.

Vi er opptatt av miljøaspekter ved driften. I dette ligger at vi sørger for husleieavtaler og infrastruktur som er energieffektiv og at vi driver forsvarlig avfallshåndtering. Webstep er også en tung bruker av elektronisk samhandling som muliggjør mest mulig begrenset reisevirksomhet. I dette ligger også at vi baserer arbeidet vårt på webbaserte kommunikasjons- og videoløsninger.  Vi er også opptatt av å drive en sunn innkjøpspolitikk.

Webstep har lokal tilstedeværelse, et prisbelønnet arbeidsmiljø og en aktiv familiepolitikk. Vi oppfordrer våre ansatte til å bruke denne friheten slik at de kan ta tillitsverv og gjøre en innsats i sine lokalsamfunn, enten dette er i frivillige organisasjoner, i barn og unges lag og foreninger eller som foreldrerepresentanter på skole.

Webstep har også systematisk gitt pengegave til veldedige formål i stedet for eksempelvis symbolske juleoppmerksomheter til kunder og forbindelser.

Selskapets eiere

Webstep er et veldrevet og solid selskap med godt renommé, god inntjening og gode økonomiske resultater. Vi har et godt arbeidsmiljø med svært godt fornøyde medarbeidere som får en betydelig del av selskapets verdiskaping. Vi mener at våre beskrevne policies, holdninger og verdier er en betydelig årsak til dette. I sum kommer dette også våre eiere til gode.

Vår historie

Webstep er historien om redefinerte spilleregler, håndplukkede medarbeidere og et kompromissløst fokus på solid utdannelse, riktig erfaring og velutviklede sosiale antenner.

Resultatet er et “stort lite selskap” – stort gjennom mange og dyktige ansatte og stor leveransekraft, lite gjennom nære, lokale enheter, skreddersydd for sine markeder og med et unikt arbeidmiljø og kultur.

Webstep er skreddersydd for digitalisering, fornøyde kunder og stolte konsulenter. Som kjenner at de har kommet hjem.

Her er historien vår på 1 – 2 – 3

 • Gründertid 2000-2003

  De første årene fokuserte Webstep på å bygge og trimme et nyskapende, smidig og effektivt IT-konsulentselskap rundt flinke konsulenter. Tanken var at et selskap skarpt definert for seniorkonsulenter ville lykkes i hard rekrutteringskonkurranse mot andre og ville gi kundene trygg tilgang på topp kompetanse. Et konsept for godt faglig miljø og gjenkjøpende kunder ville kunne å gjenskape suksessen mange steder. Det virket.

  Driftsmodellen var på plass og velprøvd allerede i 2003. Selskapet vokste og resultatene var gode. Fokus var stilt skarpt på salg og kunderådgivning, markedsarbeid og konsulent- og kundeoppfølging. Tiden var kommet for å sjøsette konseptet i andre byer.

   

 • Knoppskyting fra 2004

  Fra 2004 til 2006 ble Webstep etablert i flere byer, først i Oslo, deretter raskt i Stavanger og Trondheim de neste årene. Webstepmodellen ble gjenskapt og satt i arbeid. I perioden fra 2007 til 2010 ble Oslo delt inn i det som nå er fire avdelinger ut fra ulike teknologi- og markedsområder. Avdelinger for Java- og .Net-teknologi var først ut, deretter kom etablering av enheter også for Business Intelligence og prosjekt- og testledelse.

  I Sverige ble Webstep-operasjoner etablert i Stockholm og Malmö gjennom kjøp av selskapet Diversify i 2012, navneendret til Webstep i 2015. I Bergen ble avdeling for Business Intelligence etablert i 2013. En utviklingsavdeling i Kristiansand så dagens lys i 2014.

 • Digitaliserte tider fra 2015

  Vi lever i en perfekt tid for sånne som oss. Digitisering, digitalisering og digital transformasjon skyller inn over alt. Byggeklossene, erfaringen og evnen til å fange opp og sette i arbeid alt nytt, er på plass i Webstep i stort monn. Vår force er at vi kan korte ned veien fra teknologisk mulighet til forretningsmessig realitet for kundene våre. Vi lever i – og med – utviklingen i de teknologiske mulighetene. 

  I 2015 valgte vi ut Internet of Things som satsningsområde på tvers. Vi var early starters nå som i starten. IoT handler om sky, mobilitet, maskinlæring, robotisering, integrasjon, blant annet. Vår Hands On teknologikompetanse, domenekunnskap og nærhet til kunder skaper muligheter. Vi er i digitaliseringens tidsalder og Webstep setter seg opp for det som kommer.