Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Digitalisering – mer enn bare sky

Digitalisering er i fokus i de fleste bedrifter om dagen, men hva er det egentlig? Hvordan skal man lykkes, og ikke minst; hvor starter man? Spørsmålene er mange, og forståelsen av hva digitalisering faktisk betyr er også varierende.

Av: Ken Roar Riis, direktør for løsninger i Webstep

Gamle oppgaver kan løses på nye måter

Definisjonen på digitalisering varierer ut ifra hvilken type bedrift og hvilken type oppgaver som skal løses. På generell basis handler det om å benytte digitale løsninger til å få innsikt, optimalisere, effektivisere og automatisere arbeidsoppgaver eller prosesser. Det være seg om man ønsker å effektivisere produksjon, logistikk, økonomifunksjon eller om vi snakker om samhandling, kommunikasjon eller salg. Fellesnevneren er at det handler om en ny måte å løse oppgaver på. Dermed handler det vel så mye om kultur og endringsledelse, som å ta i bruk nye teknologiske løsninger.

Ingen skyreise uten plan

Mange selskaper starter digitaliseringsreisen ved å ta i bruk skybaserte tjenester. Det være seg at man tar i bruk samhandlingstjenester som Teams, Slack og Meet, eller begynner å flytte andre typer data opp på en skyplattform. Felles for de aller fleste er at man sjelden har en god nok plan. Hva innebærer dette for bedriften, og hvordan skal dette utnyttes på en god måte? Hva får bedriften igjen for å gjøre dette? Sparer man tid eller inntekter, eller er det andre parametere? I Webstep opplever vi at mange digitaliseringsprosesser stopper helt opp eller at de blir svært kostbare nettopp fordi man ikke har en god nok plan. Det resulterer gjerne i ufullstendige løsninger, hvor man risikerer å måtte beholde gamle løsninger fordi man ikke dekker behovet, eller stoler på ny løsning.

Unngå kulturelle skylapper

Så hvordan lykkes man? En vellykket digitaliseringsreise starter med en god plan. Det må settes mål for hvor bedriften skal, og hva man ønsker å oppnå i et langsiktig og kortsiktig perspektiv. Det betyr at man må ha respekt for kulturendringen som en digitaliseringsreise faktisk krever av organisasjonen. Ansatte, leverandører og kunder skal mest sannsynlig arbeide eller forholde seg til oppgavene sine på en ny måte. Det krever planlegging og målsettinger for de prosessene som skal håndteres – og for organisasjonen som helhet.

Tydelige delmål

Digitaliseringsplanen og integrasjonen av den må deles opp i korte prosjekt, hvor hver enkelt prosess må defineres og løses for seg, men må også ha tydelig forankring i organisasjonens strategi. Hvert prosjekt må ha klare målbare gevinster – og aller helst økonomiske gevinster. I tillegg må de ha klare tidsfrister på start og stopp, og en tydelig plan på hvem som har ansvaret fra definering til levering. Til slutt må det være en strategi på involvering av de ansatte, både i prosjekt og opplæring og ikke minst oppfølging i etterkant. Man får ikke et godt prosjekt dersom brukerne av løsningen ikke vet hvordan de skal utnytte dette. Da ender man opp med at man gjør det på «gamlemåten».

Eksperter med bransjeforståelse

I Webstep jobber vi systematisk og metodisk sammen med våre kunder for best mulig å sikre at våre kunder gjennomfører digitaliseringsreisen på en god måte. En av nøkkelfaktorene i dette arbeidet er å kombinere bransjekompetanse med god teknologisk forståelse. Dette sikrer at vi ivaretar forretningen og virkelig forstår våre kunders utfordringer, samtidig som vi har fokus på hvordan vi best mulig kan utnytte digitale løsninger for å løse oppgavene. Vi har opparbeidet en metodikk for å kunne sikre dette arbeidet, og våre kunder kan til enhver tid måle fremdrift i prosjektene. Vi tror nemlig at vi som IT-selskap må ha respekt for særtrekk i ulike bransjer for at man skal lykkes med både utvikling og gjennomføring av en god digitaliseringsstrategi.

Vi skal være med å utvikle morgendagen for våre kunder. Det krever ikke bare ekspertkompetanse på ny teknologi, men også evne til forstå tiden vi lever i og de bransjespesifikke utfordringer våre kunder opplever.

Ta kontakt med din Webstep-kontakt eller ring meg om du ønsker å komme i gang med din digitale endringsprosess.

Høyhusene Barcode i Oslo

Relatert / Kontaktpersoner