Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Skyreisen | Veien til suksess

Et spørsmål vi ofte får fra selskaper som skal ta i bruk skytjenester er hvordan man kommer i gang og hva som skal til for å lykkes. Denne artikkelserien, i fire deler, er skrevet for ledere som vurderer å ta i bruk skyteknologi og derfor står overfor store endringer. Artiklene gir noen tips rundt ulike betraktninger som er nyttige for å lykkes med skyreisen.

Av: Nina Braun, prosjektleder i Webstep

Tredje del av artikkelserien om skyreisen tar for seg hvordan skyreisens tre hovedområder spiller sammen og hvorfor endringskompetanse er så viktig i denne prosessen.

Element 1: Teknologi

Bruk markedet og be om bistand – nå er tiden inne for å sjekke flere alternativer og lære underveis. Det er flere skyplattformer å velge blant, og noen norske leverandører har også utviklet egne skyløsninger. De ulike plattformene tilbyr mye likt men har også litt ulike tjenester, så det er viktig å kartlegge eget behov fremfor å velge f.eks. markedslederen eller den kjente IT-driftsoperatøren. Velg den eller de skyplattformen(e) som best dekker bedriftens behov og skystrategi. Viktige spørsmål å stille kan være: Hvordan best ta i bruk skyteknologien for din bedrift vil være avhengig av behovet, mulighetene, begrensningene og strategien som teknologien skal støtte. Hvor mye ønsker man å gjøre selv, skal vi sette ut driften til andre eller skal det være en kombinasjon? En plattformuavhengig og god leverandør kan hjelpe til med å kartlegge de ulike behovene og mulighetene en trenger.

Element 2: Organisasjonen

Skyteknologi åpner for nye muligheter, men krever også at organisasjonen endres. Når man starter opp et skyprosjekt, anbefaler vi å invitere alle avdelinger til oppstartsmøte. Å involvere alle fra starten av slik at vi får en felles forståelse for mulighetene i teknologien er med på å skape forankring for endring. Alle som påvirkes blir inkludert og bygger egen kompetanse om hvordan prosessene henger sammen og må endres. For eksempel vil økonomi måtte endre hvordan de budsjetterer driftskostnader for IT. HR må lage planer for kompetanseutvikling og salg, og produktutvikling må inkludere ny teknologi og funksjonalitetsmuligheter i deres arbeid.

Det kan bli behov for å innføre nye agile arbeidsmetodikker for å klare å utnytte teknologien utover basisfunksjonalitet. Å jobbe med utvikling i en agil metodikk som f.eks. Leading SAFe innebærer en endring for hele organisasjonen som vil være mer merkbar for den enkelte enn at servere settes ut i skyen.

Element 3: Mennesket

Alle endringer starter på individnivå. For å endre oss eller måten vi gjør noe på, må vi har en innsikt og ønske om å gjøre noe annet enn før. Alle endringer kan beskrives med ADKAR modellen som har følgende faser:

  1. Awareness – bli klar over behovet for å endres
  2. Desire – ønske om å delta og støtte endringer
  3. Knowledge – kunnskap om hvordan endres
  4. Ability – tilegne seg kompetanse og adferd
  5. Reinforcement – opprettholde endringsresultatet

Å ta i bruk skyteknologi kan innebære store endringer for menneskene i organisasjonen. For å få menneskene med i endringen skyreisen er, må det skapes en god forståelse for hva som kreves av den enkelte av kompetanseheving og endring.

Start med å kartlegge kompetansebehovet som er nødvendig for bedriftens skyreise. Kartlegg så hvilken kompetanse som finnes i dag, og lag en kompetanseplan for hver enkelt medarbeider. Det er viktig å ha en god og tett dialog for å ivareta den enkelte. Erfaring viser at spesielt diskusjoner om roller kan bli en stor sak når bedriften går fra en tradisjonell hierarkisk organisering til en smidig arbeidsform. Rollene stokkes om i den nye organiseringen, og det kan være en prosess som krever mye oppmerksomhet og god ledelse for å oppnår et godt resultat.

I kartleggingen må de tekniske og metodiske kompetansene beskrives, men ikke glem endringskompetansen! Som vist ovenfor starter alle endringer på individnivå, så god kompetanse om endringsledelse er like viktig som teknisk og prosjekt kompetanse for å lykkes på skyreisen.

I fjerde og siste artikkel vil jeg gi noen tips for å komme i gang med prosessen i foranalysen til skyreisen, og diskutere hvorfor kunnskap om endring er avgjørende for å lykkes.


Gikk du glipp av første og andre artikkel? Les om hvorfor skyløsninger blir valgt av stadig flere aktører her og hvordan man lykkes med skyreisen her.

Skyreisen Veien til suksess

Relatert / Kontaktpersoner